خدمات تخصصی مدارسازان نوین

انجام کلیه خدمات حوزه مدارچاپی و الکترونیک

پروژه های الکترونیکی

_

طراحی PCB

_

طراحی پنل و تولید پلی کربنات

_

تولید مدارچاپی

_