شماره حساب ها

_

شماره کارت : ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۲۱۵۵۴۰۹

شماره حساب : ۸۴   ۸۴۹-۸۰۰-۹۶۲۶۴۸-۱

شماره شبا : IR860560084980000962648001

بانک سامان به نام حسن فشکی